JAVNI POZIV za ulazak poduzetnika u program inkubacije /akceleracije u inkubatoru/akceleratoru Ličko – senjske županije


Na temelju točke 8.1. Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2021 godine Razvojni centar Ličko-senjske županije  dana 14.10. godine objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV za ulazak poduzetnika u program inkubacije /akceleracije  u inkubatoru/akceleratoru Ličko – senjske županije

 

UVODNE ODREDBE

I

Predmet javnoga poziva za ulazak poduzetnika u program inkubacije /akceleracije Ličko – senjske županije (dalje u tekstu: javni poziv) je prikupljanje prijava zainteresiranih poduzetnika radi ulaska u program inkubacije/akceleracije u  inkubatoru/akceleratoru Ličko – senjske županije (dalje u tekstu : inkubator/akcelerator).

Inkubacija je program koji obuhvaća infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku poduzetnicima u njihovim poduzetničkim počecima. Glavni cilj inkubacije je dovođenje poduzetnika do faze stabilnog poslovanja te mogućnosti daljnjeg rasta i razvoja izvan inkubatora.

Akceleracija je intenzivan i dinamičan program akceleracije. Program je namijenjen poduzetnicima u kasnijoj fazi rasta i razvoja, a njegov cilj je razvoj novog ili postojećeg poduzetnikova proizvoda i/ili usluge. 

II

U smislu ovog javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 • „poduzetnici“ su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva sukladno pozitivnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva;
 • „poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja“ su postojeći poduzetnici upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine od dana podnošenja prijave na javni poziv;
 • Razvojni centar“ je Razvojni centar Ličko – senjske županije koji je Ličko-senjska županija osnovala kao poduzetničku potpornu instituciju. Razvojni centar upravlja radom inkubatora/akceleratora.
 • „stanari“ su poduzetnici koji s Razvojnim centrom imaju zaključen ugovor o korištenju programa inkubacije / akceleracije ;

 PAKET USLUGA ZA KORISNIKE PROGRAMA INKUBACIJE AKCELERACIJE

III

Stanarima pripada sljedeći paket usluga:

 • najam uredskog prostora
 • korištenje fotokopirnog aparata
 • korištenje zajedničkih prostorija
 • potporne usluge inkubatora/akceleratora

Usluge najma uredskog prostora

IV

Ovim javnim pozivom popunjavaju se uredski prostori prema Popisu uredskih prostora koji je priložen ovom javnom pozivu i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Razgledavanje poslovnih prostora na licu mjesta omogućit će se svim zainteresiranim osobama za vrijeme trajanja natječaja s obaveznom najavom putem maila te potvrdom termina obilaska. E-mail razvojni.centar@licko-senjska.hr.

V

Uredski prostori iz točke IV javnog poziva daju se u najam za potrebe sjedišta i obavljanja  registrirane djelatnosti podnositelja prijave koju isti navede u prijavnom obrascu iz točke XV podtočke 1. ovog javnog poziva.

Uredski prostor je opremljen uz mogućnost besplatnog pristupa internetu.

Uredski prostor preuzima se u posjed u viđenom stanju.

Za preinake uredskog prostora ili bilo koje radove u prostoru mora se ishodovati prethodna pisana suglasnost Razvojnog centra, s time da za eventualne preinake prostora i njegove poboljšanje stanar nema pravo na povrat troškova ulaganja.

VI

Uredski prostori iz točke IV ovog javnog poziva ili dijelovi tih poslovnih prostora ne mogu se davati na korištenje trećim osobama.

Usluge korištenja fotokopirnog aparata

VII

Stanar ima pravo samostalno koristiti fotokopirni aparat Razvojnog centra stavljen na zajedničko korištenje u svrhu printanja, fotokopiranja i skeniranja dokumenata uz naknadu po važećem cjeniku.

Korištenja zajedničkih prostorija

VIII

Usluge korištenja zajedničkih prostorija iz točke III. ovog javnog poziva obuhvaćaju:

 • pravo na korištenje zajedničkih prostorija: hodnika, kuhinje, WC-a u skladu s njihovom namjenom
 • pravo na korištenje sobe za sastanke površine 19,68 m2 koju uz prethodnu najavu i prema rasporedu koji odredi Razvojni centar.
 • pravo korištenja multifunkcijske dvorane površine 78,23 m2 kapaciteta cca. 60 osoba za prezentacije i slična događanja na kojima je prisutno više ljudi, uz prethodnu najavu i odobrenje Razvojnog centra, a najviše 4 sata mjesečno.  Multifunkcijska dvorana opremljena je projektorom, platnom i prijenosnim računalom za potrebe prezentacija.

Potporne usluge inkubatora/akceleratora

IX

Potporne usluge  inkubatora/akceleratora iz točke III. javnog poziva su:

 • Umrežavanje i pronalazak uredskih partnera i vanjskih ulagača
 • Stručna pomoć pri vođenju i upravljanju uredskim poduhvatom u prvim godinama poslovanja (za poduzetnike početnike)
 • Stručna pomoć pri razradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja (za poduzetnike u fazi rasta i razvoja)
 • Stručna pomoć pri pronalaženju izvora financiranja
 • Web prostor za promidžbu stanara na internetskoj stranici Razvojnog centra
 • Edukacije i radionice za korisnike inkubatora i vanjske korisnike (osnove poduzetništva, knjigovodstvo, nabava, prodaja, marketing, financije…)
 • Edukacije i radionice za poljoprivredne proizvođače o procesu prerade voća i meda (kao preduvjet za korištenje postrojenja i po potrebi)
 • Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike (marketing, knjigovodstvo, …) i njena koordinacija
 • Mentorstvo – određivanje konkretnih razvojnih potreba/pitanja poduzeća (u i izvan Centra – na zahtjev) koje bi se moglo riješiti mentorstvom, pronalazak odgovarajućeg mentora među poslovnom zajednicom, zaposlenicima PPI-a ili drugih institucija te spajanje poduzeća i mentora, razvoj programa mentorstva za poduzeće s ciljevima koji se trebaju postići do kraja razdoblja mentoriranja te aktivnostima mentoriranja (učestalost sastanaka s mentorom, radnje koje se trebaju poduzeti, koraci i dr.)
 • Ostale usluge u skladu s Programom rada inkubatora/akceleratora.

 CIJENA USLUGA INKUBATORA/AKCELERATORA

X

Cijena paketa usluga inkubatora /akceleratora za poduzetnike koji s Razvojnim centrom sklope ugovor o korištenju programa inkubacije/akceleracije sastoji se od cijene najma uredskog prostora temeljem važećeg cjenika, a plaća se na račun Razvojnog centra Ličko – senjske županije na temelju ispostavljenog računa i u roku koji je u njemu određen.

Na cijenu iz podtočke 1. ove točke obračunava se porez na dodanu vrijednost prema važećim propisima.

 POSTUPAK PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 Prihvatljivi prijavitelji za ulazak u inkubator/akcelerator

XI

Za ulazak u program inkubacije mogu se prijaviti poduzetnici početnici koji obavljaju ili imaju namjeru obavljati djelatnost na području Ličko-senjske županije.

Za ulazak u program akceleracije mogu se prijaviti poduzetnici u fazi rasta i razvoja koji obavljaju ili imaju namjeru obavljati djelatnost na području Ličko-senjske županije.

Neprihvatljivi prijavitelji

XII

Neprihvatljivi prijavitelji su osobe koje ne spadaju u kategoriju poduzetnika iz točke XII ovog javnog poziva.

Neprihvatljivi prijavitelji su i oni poduzetnici koji udovoljavaju uvjetima iz točke XII ovog javnog poziva, ali:

 • se bave pretežno trgovinom ili ugostiteljstvom izuzev on-line istih;
 • se bave pripremom, proizvodnjom, distribucijom ili prodajom oružja, alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda,  kladionice, kockarnice;
 • se nalaze u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije;
 • rade s tehnologijama koje zagađuju okoliš;
 • bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih stanara;
 • koji imaju nepodmirene financijske obveze s osnova javnih davanja i/ili prema Ličko – senjskoj županiji i/ili Razvojnom centru;
 • su prethodno imali sklopljen ugovor s Razvojnim centrom, a koji je bio raskinut njihovom krivnjom.

XIII

U inkubator/akcelerator Ličko – senjske županije primit će se broj poduzetnika do popunjena kapaciteta, s time da se u program akceleracije ne može primiti više od dvanaest (12) poduzetnika.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti najviše jedan uredski prostor.

Svaki uredski prostor na Popisu uredskih prostora označen brojem 1ab,2ab,3ab i 8ab može se podijeliti na dvije funkcionalne jedinice s odvojenim ulazima. Stoga se ovi uredski prostori mogu dodijeliti jednom ili dvama poduzetnicima, ovisno o njihovim potrebama, a u skladu s ljestvicom poretka. U slučaju podjele uredskog prostora na dvije funkcionalne jedinice, svaki poduzetnik koji koristi uredski prostor plaćat će cijenu najma koja se obračunava sukladno površini od ½  ukupne površine uredskog prostora.

Uredski prostori na   Popisu uredskih prostora označen broj 4,5,6 i 7 su jedinstvene cjeline, ali prilikom prijave na poziv ako postoje dva ili više poduzetnika koji žele dijeliti ured, isto mogu naznačiti u prijavi. Takvi poduzetnici ako budu imali jednak broj bodova za isti prostor s poduzetnikom koji želi sam prostor će imati prednost pri odabiru.

POSTUPAK PRIJAVE

XIV

Uvid u poziv je otvoren od 15.10.2021. Početak prijava na javni poziv počinje od 22.10.2021  dostavljaju se do 12.11.2021 u zatvorenim omotnicama osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, na adresu:

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Pazariška ulica 36

53 000 Gospić

s naznakom:

„javni poziv za ulazak poduzetnika u program inkubacije/akceleracije- NE OTVARAJ!“

 

            Na omotnici je potrebno naznačiti podatke o podnositelju prijave, i to: naziv i adresu podnositelja prijave.

XV

Prijave se podnose u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu na prijavnom obrascu koji se može preuzeti putem poveznice.

Prijavnom obrascu iz podtočke 1. ove točke obvezno se prilaže:

– Preslika izvoda iz sudskog/obrtnog/strukovnog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan podnositelj prijave;

– Potvrda Porezne uprave o stanju duga;

– Potvrda Ličko-senjske županije o izvršenim financijskim obvezama;

– Potvrda o stupnju invaliditeta izdana od nadležnog tijela, ako je primjenjivo.

Prijavni obrazac mora biti ispunjen i potpisan od strane odgovorne osobe podnositelja prijave.

Razvojni centar Ličko – senjske županije ima pravo od nadležnih tijela provjeriti vjerodostojnost i istinitost podataka navedenih u dostavljenim ispravama te u slučaju potrebe zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije.

XVI

Pristigle prijave otvara, pregledava i ocjenjuje Razvojni centar.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnositelja pravodobno pristigle prijave koja je nerazumljiva ili nepotpuna pozvat će se da u roku od 5 (pet) radnih dana dostavi dopunu ili ispravak podnesene prijave.

Ako podnositelj prijave dostavi dopunu ili ispravak prijave u roku iz podtočke 3. ove točke javnog poziva, smatrat će se da je prijava podnesena onda kada je podnesena prvi put.

Ako podnositelj prijave ne dostavi dopunu ili ispravak prijave u roku iz podtočke 3. ove točke javnog poziva, njegova prijave neće se ocjenjivati.

XVII

Prijave se ocjenjuju bodovanjem sljedećih kriterija za ulazak u inkubator/akcelerator:

 • inovativnost poslovne ideje,
 • tržišna održivost poslovne ideje,
 • utjecaj na zapošljavanje,
 • izvori financiranja,
 • posebni kriteriji.

Elementi kriterija ulaska inkubator/akcelerator, kao i način njihova bodovanja utvrđeni su Pravilnikom o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator/akcelerator od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice.  Razvojni centar nakon završenog postupka ocjenjivanja i uvida zainteresiranog broja potencijalnih korisnika može odrediti naknadno minimalni prag ulaska u program inkubacije/akceleracije.

Na temelju izvršenog bodovanja kriterija iz podtočke 1. ove točke Razvojni centar utvrđuje ljestvicu poretka podnositelja prijave uz naznaku slobodnog uredskog prostora koji se planira ponuditi pojedinom podnositelju prijave.

Odluku o ulasku poduzetnika u program inkubacije/akceleracije donosi Razvojni centar u skladu s ljestvicom poretka iz podtočke 3. ove točke javnog poziva.

Odluka Razvojnog centra iz podtočke 4. ove točke javnog poziva je konačna.

UGOVOR O KORIŠTENJU PROGRAMA INKUBACIJE/AKCELERACIJE

 

Sklapanje ugovora

XVIII

Na temelju odluke Razvojnog centra iz točke XVII potočke 4. javnog poziva  sklopit će se ugovor o korištenju programa inkubacije/akceleracije (dalje u tekstu: ugovor) između Razvojnog centra i podnositelja prijave.

Razvojni centar poziva podnositelje prijave na sklapanje ugovora prema redoslijedu utvrđenom u ljestvici poretka uz dodjeljivanje roka od 5 (pet) radnih dana za sklapanje ugovora.

Podnositelj prijave koji u roku iz podtočke 2. ove točke javnog poziva ne sklopi ugovor, gubi pravo na sklapanje ugovora, nakon čega Razvojni centar poziva sljedećeg podnositelja prijave prema ljestvici poretka.

U trenutku sklapanja ugovora podnositelj prijave je dužan dostaviti Razvojnom centru bjanko zadužnicu, potvrđenu (solemniziranu) po javnom bilježniku, kao sredstvo osiguranja potraživanja iz ugovora na iznos do 5.000,00 kn, na kojoj će kao jamac platac biti naznačena i potpisana osoba ovlaštena za zastupanje stanara;

Ugovor mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku te sadržavati ovršnu klauzulu radi ostvarenja činidbe na iseljenje i naplate potraživanja iz ugovora.

Troškove potvrde (solemnizacije) ugovora, kao i potvrde (solemnizacije) bjanko zadužnice snosi podnositelj prijave.

XIX

Ugovorom iz točke XVIII detaljno se utvrđuju prava i obveze ugovornih strana kao i razlozi za prestanak ugovora.

Osnovna prava iz ugovora

XX

Sklapanjem ugovora stanari ulaze u sljedeće programe:

 • program inkubacije namijenjen za poduzetnike početnike ili
 • program akceleracije namijenjen za poduzetnike u kasnijoj fazi rasta i razvoja

U programu inkubacije/akceleracije stanar ima pravo na paket usluga iz točke III – IX javnog poziva.

Osnovne obveze iz ugovora

XXI

Na temelju ugovora stanar je dužan:

 • uredno plaćati cijenu sukladno točki X ovog javnog poziva;
 • Koristiti uredski prostor inkubatora/akceleratora za obavljanje registrirane djelatnosti i sukladno ugovorenoj namjeni;
 • Upoznati se sa svim aktima vezanim za rad inkubatora/akceleratora te posebno poštivati Kućni red i druga pravila inkubatora/akceleratora;
 • Sudjelovati u medijskom praćenju aktivnosti Razvojnog centra po njegovom pozivu;
 • U svojim javnim nastupima i medijskim objavama o poslovanju bez iznimke naglasiti da je korisnik inkubatora/akceleratora Ličko – senjske županije;
 • Istaknuti na svojoj internetskoj stranici da je korisnik inkubatora/akceleratora uz logotip Razvojnog centra i Ličko-senjske županije;
 • Omogućiti po potrebi Razvojnom centru uvid u svoje poslovanje u svrhu provjere podataka koji su potrebni Razvojnom centru za donošenje ocjene o daljnjem tijeku programa;
 • Uredno obavještavati Razvojni centar o svakoj promjeni u broju zaposlenih u roku od 8 dana od promjene.

Stanaru koji ne izvršava ugovorene obveze Razvojni centar ima pravo otkazati ugovor.

Trajanje ugovora

XXII

Ugovor se sklapa na razdoblje od 1 (jedne) godine uz mogućnost njegova produženja do ukupno 5 (pet) godina trajanja u programu inkubacije te do ukupno 3 (tri) godine u programu akceleracije.

Stanar koji želi produžiti ugovor dužan je podnijeti zahtjev za produženje najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka ugovora.

Stanaru koji ne izvršava uredno svoje obveze ugovor se neće produžiti.

OSTALE ODREDBE

XXIII

Na uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom javnom pozivu primjenjuju se odredbe ugovora o korištenju programa inkubacije/akceleracije, Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice, Kućnog reda inkubatora/akceleratora od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice te primjenjivih propisa.

 XXIV

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje  prijave mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7:00 – 15:00 sati na telefonski broj 053 658 240 ili putem e-maila razvojni.centar@licko-senjska-hr

 

U Gospiću 15.10.2021

KLASA: 023-01/21-01/04

URBROJ: 2125/92-01-21-12

 

Ravnatelj

 

___________________

 

 

Prilog 1

 

Popis uredskih prostora

 

Broj prostora Ukupna neto površina u m2 Namjena
1ab 39,89 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
1a 19,95 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
1b 19,95 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
2ab 39,89 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
2a 19,95 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
2b 19,95 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
3ab 39,68 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
3a 19.84 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
3b 19.84 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
4 28,77 Uredski prostor
5 24,90 Uredski prostor
6 24,90 Uredski prostor
7 24,92 Uredski prostor
8ab 38,32 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
8a 19,16 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola
8b 19,16 Uredski prostor s mogućnošću pregrađivanja na pola

 OBRASCI

5. Prijavni obrazac – inkubacija- akceleracijaotključan

1. Pravilnik o radu inkubatora-akceleratora

9. Pravilnik o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator-akclerator_scan,

10. Kućni red

12. Cjenik usluga i potpornih usluga inkubatora-akclereratora_scan

 

 

 

Comments are disabled.