PRILIKA Akcelerator – poziv za prijave


Pozivamo sve inovativne poduzetnike, razvojne timove i pojedince da se prijave za sudjelovanje u programu PRILIKA Akcelerator. Ovaj program pruža jedinstvenu priliku za razvoj i unaprjeđenje poslovnih ideja kroz strukturirani program mentorstva, savjetovanja i korištenja resursa akceleratora.

O programu

PRILIKA Akcelerator, koji čine STEP RI, Riječka Razvojna agencija PORIN i Razvojni centar Ličko-senjske županije, dio je HAMAG-BICRO-ove inicijative koja se provodi u tri faze: predakceleracija, akceleracija i postakceleracija.

Program je osmišljen kako bi podržao inovativna poduzeća, timove i pojedince u razvoju njihovih proizvoda i usluga te omogućio njihovo uspješno poslovanje na tržištu.

Tko se može prijaviti?

Na poziv se mogu se prijaviti novoosnovana poduzeća (do 5 godina starosti), razvojni timovi i pojedinci koji razvijaju inovativne proizvode, usluge i tehnologije koje se trenutno nalaze u fazama TRL 5-8.

Predakceleracija

Faza predakceleracije traje 3 mjeseca i uključuje sljedeće usluge u protuvrijednosti od maksimalno 4.000 EUR:

 • Korištenje prostora sa svim režijskim troškovima
 • Inicijalna procjena stanja projekta s izradom personaliziranog plana akceleracije
 • Usluge savjetovanja od strane poslovnih i tehnoloških mentora
 • Pristup opremi i strojevima akceleratora
 • Sudjelovanje na radionicama i edukacijama te priprema za završnu prezentaciju

Nakon završetka faze predakceleracije sudionici će predstaviti svoje projekte ocjenjivačkom panelu sastavljenom od pet nezavisnih inozemnih stručnjaka. Predstavljanje će biti održano na engleskom jeziku. U slučaju da je prijavitelj novoosnovano poduzeće (do 5 godina starosti), isti može pristupiti programu akceleracije ako ocjenjivački sud utvrdi da je projekt uspješan i ima proizvod/uslugu u fazi TRL 5-8. Prijavitelji u timovima i pojedinci (fizičke osobe), osim ranije navedenih uvjeta, prije pristupanja programu akceleracije moraju osnovati poduzeće ili obrt.

Važno: Samo sudionici koji uspješno završe fazu predakceleracije imat će mogućnost prijave za fazu akceleracije i postakceleracije.

Akceleracija i postakceleracija

Akceleracija traje 9 mjeseci i namijenjena je isključivo poduzećima s proizvodima i uslugama u fazi TRL 5-8 proizašlim iz programa predakceleracije.

Program uključuje sljedeće usluge u protuvrijednosti od maksimalno 17.000 EUR:

 • Korištenje prostora sa svim režijskim troškovima
 • Usluge savjetovanja od strane poslovnih i tehnoloških mentora
 • Izrada poslovnog plana s marketinškom strategijom
 • Pristup opremi i strojevima akceleratora
 • Povezivanje s investitorima i poslovnim partnerima

Korisnici programa akceleracije imaju mogućnost:

 • Sudjelovanja na dodatnim ograničenim pozivima u vrijednosti do 25.000 EUR, namijenjenim financiranju operativnih troškova koji nisu pokriveni programom (npr. troškova nabave opreme i instrumenata, troškova plaća osoblja, troškova patentiranja, atestiranja i testiranja…)
 • Prijave na vaučere za internacionalizaciju poslovanja poduzeća, što podrazumijeva aktivnosti sudjelovanja poduzeća na međunarodnim događanjima, izložbama, sajmovima, radionicama, konferencijama, a obuhvaća putne troškove, troškove noćenja, kotizacije i sl.

Program postakceleracije traje 12 mjeseci i uključuje daljnju podršku razvoju projekta kroz korištenje poslovnog prostora sa svim režijskim troškovima, kontinuiranu savjetodavnu podršku i sudjelovanje na događajima s ciljem povezivanja i pristupa investitorima. Navedene su usluge u protuvrijednosti od maksimalno 6.000 EUR.

Izvor financiranja i potpore male vrijednosti

Program akceleracije provodi se u sklopu mjere ,,Jačanje akceleracijske aktivnosti“, a financiran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Pružena   usluga  poduzetniku   od  strane  akceleratora  –   provoditelja  programa  za  faze  predakceleracije, akceleracije i postakceleracije predstavlja potporu male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 od 113. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, odnosno sukladno Pravilniku o dodjeli potpore male vrijednosti (de minimis) HAMAG­ BICRO-a od 7. ožujka 2024. godine.

Kako se prijaviti?

Prijave se podnose popunjavanjem Obrasca 1 koji je sastavni dio Javnog poziva raspisanog od strane HAMAG BICRO-a. Javni poziv sa svim prilozima dostupan je ovdje.

Prijavitelji u prijavi odabiru one akceleratore sa kojim žele surađivati, rangirajući ih prema svojim preferencama i prioritetima. Ako u odabranom akceleratoru nema mjesta, prijava se preusmjerava na sljedeći, po redoslijedu.

Prijave su otvorene do 7. kolovoza 2024. godine.

Comments are disabled.