TRAJNI JAVNI POZIV za korištenje postrojenja za sušenje voća i povrća i preradu želiranih proizvoda u programu inkubacije/akceleracije inkubatora/akceleratora Ličko – senjske županije


 

Na temelju točke 17.1. u svezi s točkom 8.1. Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2021 godine i izmjena i dopuna Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 5.5.2022 Razvojni centar Ličko-senjske županije  dana 14.6.2022. godine objavljuje sljedeći

 

TRAJNI JAVNI POZIV

za korištenje postrojenja za sušenje voća i povrća i preradu želiranih proizvoda u programu inkubacije/akceleracije inkubatora/akceleratora

Ličko – senjske županije

 

 

UVODNE ODREDBE

I

Predmet javnoga poziva za korištenje poluindustrijskog postrojenja za sušenje voća i povrća  i poluindustrijskog postrojenja za proizvodnju želiranih proizvoda inkubatora/akceleratora Ličko – senjske županije (dalje u tekstu: javni poziv) je prikupljanje prijava zainteresiranih poduzetnika radi davanja na korištenje postrojenja inkubatora/akceleratora Ličko – senjske županije (dalje u tekstu : inkubator/akcelerator).

 

II

U smislu ovog javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 • „poduzetnici“ su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva sukladno pozitivnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva;
 • „poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja“ su postojeći poduzetnici upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine od dana podnošenja prijave na javni poziv;
 • Razvojni centar“ je Razvojni centar Ličko – senjske županije koji je Ličko-senjska županija osnovala kao poduzetničku potpornu instituciju. Razvojni centar upravlja radom inkubatora/akceleratora.
 • Postrojenje“ slog strojeva, uređaja, aparata i druge opreme u zatvorenu ili na otvorenu prostoru namijenjen obavljanju određenih poslova
 • „korisnici postrojenja“ su poduzetnici koji s Razvojnim centrom imaju zaključen ugovor o korištenju postrojenja

 

III

 

PAKET USLUGA ZA KORISNIKE POSTROJENJA ZA SUŠENJE VOĆA I POVRĆA

Korisnicima postrojenja za sušenje voća i povrća pripada sljedeći paket usluga:

 • Korištenje prostorija unutar postrojenja s pripadajućom opremom
 • Korištenje spremišta
 • Korištenje sanitarnih prostorija
 • Korištenje prostorija povezanih s proizvodnjom i promocijom
 • Korištenje usluga laboratorija za fizikalne analize
 • Mogućnost posudbe transportne ambalaže za lakšu manipulaciju i transport proizvoda
 • Potporne usluge inkubatora/akceleratora(edukacija, savjetovanje)

 

PAKET USLUGA ZA KORISNIKE POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ŽELIRANIH PROIZVODA  

Korisnicima postrojenja za proizvodnju želiranih proizvoda sljedeći paket usluga:

 • Korištenje prostorija unutar postrojenja s pripadajućom opremom
 • Korištenje spremišta
 • Korištenje sanitarnih prostorija
 • Korištenje prostorija povezanih s proizvodnjom i promocijom
 • Korištenje usluga laboratorija za fizikalne analize
 • Mogućnost posudbe transportne ambalaže za lakšu manipulaciju i transport proizvoda
 • Potporne usluge inkubatora/akceleratora(edukacija, savjetovanje)

 

Usluga korištenja postrojenja

IV

Korisnicima postrojenja dodijelit će se na korištenje  Poluindustrijsko postrojenje za sušenje voća i povrća i/ili poluindustrijsko postrojenja za proizvodnju želiranih proizvoda s pripadajućim prostorijama i opremom. Kroz korištenje postrojenja korisnici imaju priliku proširiti svoj asortiman proizvoda, podići razinu znanja o postojećim i novim tehnologijama  u domeni sušenja i/ili domeni proizvodnje želiranih proizvoda  te uvesti nove tehnologije u svoje poslovanje. Poluindustrijsko postrojenje za sušenje voća i povrća napravljeno je i opremljeno u skladu s načelima HACCP sustava te kao takvo osigurava zdravstvenu ispravnost  finalnih proizvoda. Razvojni centar Ličko-senjske županije je dobio certifikat prema kojem je utvrđeno da zadovoljava uvjete normi HACCP Codex Alimentarius te je isti certificiran od SGS-a.

Poluindustrijsko postrojenje za sušenje voća i povrća  kao i poluindustrijsko postrojenje za proizvodnju želiranih proizvoda evidentirano je u Registru subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom pri Državnom inspektoratu.

Preduvjeti za početak korištenja postrojenja su:

 • za korištenje poluindustrijskog postrojenja za sušenje voća i povrća i/ili poluindustrijsko postrojenja za proizvodnju želiranih proizvoda Korisnici su obavezni sudjelovati na/u inicijalna edukacija o  korištenju postrojenja i opreme na ispravan i siguran način.
 • Inicijalnu edukaciju će održati stručna osoba ovlaštena od strane Razvojnog centra
 • Vremenski okvir korištenja postrojenje za sušenje voća i povrća i/ili poluindustrijsko postrojenja za proizvodnju želiranih proizvoda koji Korisnici mogu koristiti definira se odgovornim osobama Razvojnog centra Ličko-senjske županije
 • Korisnici postrojenje mogu koristiti prema rasporedu koji odredi Razvojni centar u dogovoru s istima

 

Postrojenja će se koristiti isključivo u nazočnosti, uz sudjelovanje i prema uputama stručne osobe koju ovlasti Razvojni centar te je strogo zabranjeno svako postupanje koje nije u skladu s njezinim uputama.

Korištenje spremišta i rashladnih komora

V

Korisnici postrojenja imaju pravo na korištenje spremišta i rashladnih komora iz Popisa spremišta inkubatora/akceleratora i rashladnih komora koji čini sastavni dio ovog javnog poziva     (Prilog 1).

Površina skladišta i rashladnih komora  koju korisnik dobiva na korištenje kao  i vremensko trajanje  istog je stvar dogovora između korisnika i Razvojnog centra.

Spremišta i rashladne komore se koriste uz prisutnost osobe ovlaštene  od Razvojnog centra.

Korištenje prostorija povezanih s proizvodnjom i promocijom

VII

Prostorije povezane s proizvodnjom i promocijom u inkubatoru/akceleratoru su:

 • prostorija za pripremu uzoraka i
 • prostorija za senzorsku ocjenu uzoraka.

Korisnici postrojenja imaju pravo na korištenje prostorija povezanih s proizvodnjom i promocijom.

Korisnici mogu koristiti prostorije povezane s proizvodnjom i promocijom u prisutnosti osobe ovlaštene od Razvojnog centra.

 

Korištenje usluga laboratorija za fizikalne analize

VIII

Korisnici postrojenja imaju pravo na korištenje usluga laboratorija za fizikalne analize pomoću koji se prate parametri tijekom procesa sušenja i proizvodnje želiranih proizvoda.

 

Korištenje sanitarnih prostorija

Korisnicima su na raspolaganju odvojene kupaone s tuševima, kao i garderobni ormarići   te prostor za presvlačenje.

Potporne usluge inkubatora/akceleratora

IX

Potporne usluge inkubatora/akceleratora iz točke III. javnog poziva su:

 • Umrežavanje i pronalazak uredskih partnera i vanjskih ulagača
 • Stručna pomoć pri vođenju i upravljanju uredskim poduhvatom u prvim godinama poslovanja (za poduzetnike početnike)
 • Stručna pomoć pri razradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja (za poduzetnike u fazi rasta i razvoja)
 • Stručna pomoć pri pronalaženju izvora financiranja
 • Web prostor za promidžbu Korisnika na internetskoj stranici Razvojnog centra
 • Edukacije i radionice za korisnike inkubatora i vanjske korisnike (osnove poduzetništva, knjigovodstvo, nabava, prodaja, marketing, financije…)
 • Edukacije i radionice za poljoprivredne proizvođače o procesu prerade voća i meda (kao preduvjet za korištenje postrojenja i po potrebi)
 • Edukacije i radionice za provođenje dobre pčelarske prakse
 • Stručna pomoć pri pisanju deklaracije proizvoda
 • Savjetovanje pri razvijanju novih proizvoda
 • Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike (marketing, knjigovodstvo, …) i njena koordinacija
 • Edukacija i pomoć pri izradi evidencijskih lista na vlastitom gospodarstvu, kao i upoznavanje s načelima HACCP sustava te sprovođenje istih
 • Edukacije o odabiru ambalaže za proizvod
 • Mentorstvo – određivanje konkretnih razvojnih potreba/pitanja poduzeća (u i izvan Centra – na zahtjev) koje bi se moglo riješiti mentorstvom, pronalazak odgovarajućeg mentora među poslovnom zajednicom, zaposlenicima poduzetničke potporne institucije ili drugih institucija te spajanje poduzeća i mentora, razvoj programa mentorstva za poduzeće s ciljevima koji se trebaju postići do kraja razdoblja mentoriranja te aktivnostima mentoriranja (učestalost sastanaka s mentorom, radnje koje se trebaju poduzeti, koraci i dr.)
 • Ostale usluge u skladu s Programom rada inkubatora/akceleratora.

CIJENA PAKETA USLUGA KORISNIKA POSTROJENJA

X

Cijena paketa usluga inkubatora /akceleratora za poduzetnike koji s Razvojnim centrom sklope ugovor o korištenju postrojenja inkubatora/akceleratora obračunava se prema važećem cjeniku.

Cijena iz prethodne pod točke ove točke plaća se na račun Razvojnog centra mjesečno tj. prema proizvodnji, na temelju ispostavljenog računa i u roku koji je u njemu određen.

Na cijenu iz pod točke 1. ove točke obračunava se porez na dodanu vrijednost prema važećim propisima u trenutku kad Razvojni centar Ličko-senjske županije uđe u sustav istog.

 

POSTUPAK PRIJAVE NA JAVNI POZIV

 

Prihvatljivi prijavitelji

XI

Za korištenje postrojenja inkubatora/akceleratora mogu se prijaviti poduzetnici početnici i poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja registrirani za proizvodnju/preradu hrane a isto je vezano uz kapacitet i mogućnosti prerade postojećih kapaciteta i opreme Razvojnog centra.

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći oblici poduzetništva: trgovačko društvo, obrt, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem i preradom voća i povrća, te uzgojem i skupljanjem ljekovitog i aromatičnog bilja.

 

Neprihvatljivi prijavitelji

XII

Neprihvatljivi prijavitelji su osobe koje ne spadaju u kategoriju poduzetnika iz točke XI ovog javnog poziva.

Neprihvatljivi prijavitelji su i oni poduzetnici koji udovoljavaju uvjetima iz točke XI ovog javnog poziva, ali:

 • se nalaze u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije;
 • bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih stanara;
 • koji imaju nepodmirene financijske obveze s osnova javnih davanja i/ili prema Ličko – senjskoj županiji i/ili Razvojnom centru;
 • su prethodno imali sklopljen ugovor s Razvojnim centrom, a koji je bio raskinut njihovom krivnjom.

XIII

Temeljem ovog javnog poziva sklopit će se ugovor o korištenju postrojenja s najviše 20 poduzetnika. Isto se može promijeniti internom odlukom Razvojnog centra.

 

POSTUPAK PRIJAVE

XIV

            Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenim omotnicama osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, na adresu:

 

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Pazariška ulica 36

53 000 Gospić

s naznakom:

„javni poziv za davanje na korištenje postrojenja inkubatora/akceleratora- NE OTVARAJ!“

 

            Na omotnici je potrebno naznačiti podatke o podnositelju prijave, i to: naziv i adresu podnositelja prijave.

XV

 Prijave se podnose u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu na priloženom prijavnom obrascu.

  Prijavnom obrascu iz pod točke 1. ove točke obvezno se prilaže:

– Preslika izvoda iz sudskog/obrtnog/strukovnog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan podnositelj prijave;

– Potvrda Porezne uprave o stanju duga;

– Potvrda Ličko-senjske županije o izvršenim financijskim obvezama;

– Potvrdu o stupnju invaliditeta izdanu od nadležnog tijela, ako je primjenjivo.

 

Prijavni obrazac mora biti ispunjen i potpisan od strane odgovorne osobe podnositelja prijave.

Prijavni obrazac može se preuzeti putem poveznice.

Razvojni centar ima pravo od nadležnih tijela provjeriti vjerodostojnost i istinitost podataka navedenih u dostavljenim ispravama te u slučaju potrebe zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije.

 

XVI

Pristigle prijave otvara, pregledava i ocjenjuje Razvojni centar.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnositelja pravodobno pristigle prijave koja je nerazumljiva ili nepotpuna pozvat će se da u roku od 5 (pet) radnih dana dostavi dopunu ili ispravak podnesene prijave.

Ako podnositelj prijave dostavi dopunu ili ispravak prijave u roku iz pod točke 3. ove točke javnog poziva, smatrat će se da je prijava podnesena onda kada je podnesena prvi put.

Ako podnositelj prijave ne dostavi dopunu ili ispravak prijave u roku iz pod točke 3. ove točke javnog poziva, njegova prijave neće se ocjenjivati.

XVII

Prijave se ocjenjuju bodovanjem sljedećih kriterija:

 • inovativnost poslovne ideje i dosadašnje poslovanje, stupanj organizacije,
 • tržišna održivost poslovne ideje,
 • utjecaj na zapošljavanje,
 • izvori financiranja,
 • posebni kriteriji.

Elementi kriterija za davanje na korištenje postrojenja inkubatora/akceleratora, kao i način njihova bodovanja utvrđeni su Pravilnikom o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator/akcelerator postrojenja od dana 5.5.2022 dostupnog putem sljedeće poveznice.

Na temelju izvršenog bodovanja kriterija iz podtočke 1. ove točke točke Razvojni centar utvrđuje broj bodova podnositelja prijave uz naznaku postrojenja koje se planira ponuditi pojedinom podnositelju prijave na korištenje.

Odluku o davanju na korištenje postrojenja inkubatora/akceleratora donosi Razvojni centar u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju prijava za ulazak u inkubator/akcelerator postrojenja

Odluka Razvojnog centra iz podtočke 4. ove točke javnog poziva je konačna.

 

UGOVOR O KORIŠTENJU POSTROJENJA INKUBATORA/AKCELERATORA

Sklapanje ugovora

XVIII

 

Na temelju odluke Razvojnog centra iz točke XVII potočke 4. javnog poziva  sklopit će se ugovor o korištenju postrojenja inkubatora/akceleratora (dalje u tekstu: ugovor) između Razvojnog centra i podnositelja prijave.

Razvojni centar poziva podnositelje prijave na sklapanje ugovora prema redoslijedu utvrđenom u ljestvici poretka uz dodjeljivanje roka od 5 (pet) radnih dana za sklapanje ugovora.

Podnositelj prijave koji u roku iz podtočke 2. ove točke javnog poziva ne sklopi ugovor, gubi pravo na sklapanje ugovora, nakon čega Razvojni centar poziva sljedećeg podnositelja prijave prema ljestvici poretka.

U trenutku sklapanja ugovora podnositelj prijave je dužan dostaviti Razvojnom centru, isključivo na zahtjev, bjanko zadužnicu, potvrđenu (solemniziranu) po javnom bilježniku, kao sredstvo osiguranja potraživanja iz ugovora na iznos do 10.000,00 kn, na kojoj će kao jamac platac biti naznačena i potpisana osoba ovlaštena za zastupanje korisnika postrojenja;

Troškove potvrde (solemnizacije) bjanko zadužnice snosi podnositelj prijave.

 

XIX

Ugovorom iz točke XVIII detaljno se utvrđuju prava i obveze ugovornih strana kao i razlozi za prestanak ugovora.

Osnovna prava iz ugovora

XX

Sklapanjem ugovora o korištenju postrojenja inkubatora/akceleratora korisnici postrojenja imaju pravo na paket usluga sukladno odredbama točke III – IX javnog poziva.

 

Osnovne obveze iz ugovora

XXI

 

Na temelju ugovora korisnik postrojenja je dužan:

 • Koristiti infrastrukturu inkubatora/akceleratora za obavljanje registrirane djelatnosti i sukladno ugovorenoj namjeni;
 • Upoznati se sa svim aktima vezanim za rad inkubatora/akceleratora te posebno poštivati Kućni red i druga pravila inkubatora/akceleratora;
 • Sudjelovati u medijskom praćenju aktivnosti Razvojnog centra po njegovom pozivu;
 • U svojim javnim nastupima i medijskim objavama o poslovanju bez iznimke naglasiti da je korisnik postrojenja inkubatora/akceleratora Ličko – senjske županije;
 • Istaknuti na deklaraciji svojih proizvoda da je korisnik postrojenja inkubatora/akceleratora uz logotip Razvojnog centra Ličko-senjske županije;
 • Sudjelovati u edukacijama i edukativnim radionicama koje organizira Razvojni centar
 • Omogućiti po potrebi Razvojnom centru uvid u svoje poslovanje u svrhu provjere podataka koji su potrebni Razvojnom centru za donošenje ocjene o daljnjem tijeku programa;
 • Uredno obavještavati Razvojni centar o svakoj promjeni u broju zaposlenih u roku od 8 dana od promjene.

Korisniku postrojenja koji ne izvršava ugovorene obveze Razvojni centar ima pravo otkazati ugovor.

Trajanje ugovora

XXII

Ugovor se sklapa na razdoblje od 3 (tri) godine uz mogućnost njegova produženja.

Korisnik postrojenja koji želi produžiti ugovor dužan je podnijeti zahtjev za produženje najkasnije  30 (trideset) dana prije isteka ugovora.

Korisnik postrojenja koji ne izvršava uredno svoje obveze ugovor se neće produžiti.

 

OSTALE ODREDBE

XXIII

Na uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom javnom pozivu primjenjuju se odredbe ugovora o korištenju postrojenja inkubatora/akceleratora, Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2022 i nadopune od 5.5.2022 dostupnog putem poveznice, Kućnog reda inkubatora/akceleratora od dana 12.10.2022 dostupnog putem poveznice , Kućnog reda postrojenja od dana 5.5.2022 te primjenjivih propisa.

 

XXIV

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje  prijave mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7:00 – 15:00 sati na telefonski broj: 053 658 240- ili putem e-maila razvojni.centar@licko-senjska.hr

 

Ravnatelj

___________________

PRIJAVNI OBRAZAC

Prilog 1

 

Popis spremišta inkubatora/akceleratora

 

 

 

 

 

Broj prostora Ukupna neto površina u m2 Namjena
S1 5,44 spremište transportne ambalaže
S2 7,23 spremište pakiranog meda

 

S3 4,38 spremište čistih posuđa za med

 

S4 10,47 spremište meda
S5 4,69 spremište pomoćnog materijala

 

S6 14,62 spremište gotovih želiranih proizvoda

 

S8 9,53 spremište ambalaže
S9 8,80 spremište upakiranih sušenih proizvoda

 

 

Rashladne komore

 

Broj prostora Ukupna neto površina u m2 Namjena
H1 10,33 Rashladna komora
H2 10,33 Rashladna komora
H3 18,28 Rashladna komora
H4 18,55 Rashladna komora

 

 

13.lipnja 2022

KLASA: 023-01/22-01/04

URBROJ: 2125/92-01-22-05

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are disabled.