POZIV za ulazak poduzetnika u program virtualne inkubacije u inkubatoru/akceleratoru Ličko – senjske županije


Na temelju točke 8.1. Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2021 godine Razvojni centar Ličko-senjske županije  dana 15.10.2021 godine objavljuje sljedeći

POZIV za ulazak poduzetnika u program virtualne inkubacije u inkubatoru/akceleratoru Ličko – senjske županije

 UVODNE ODREDBE

I

Predmet poziva je ulazak poduzetnika u program virtualne inkubacije u inkubatoru/akceleratoru Ličko – senjske županije (dalje u tekstu: poziv) je prikupljanje pretprijava i prijava zainteresiranih poduzetnika radi ulaska u program virtualne inkubacije u inkubatoru/akceleratoru Ličko – senjske županije (dalje u tekstu : inkubator/akcelerator).

Virtualna inkubacija iz podtočke 1. ove točke poziva je program koji poduzetnicima osigurava savjetodavnu i mentorsku podršku te mogućnost umrežavanja s drugim poduzetnicima, bez korištenja uredskog prostora poduzetničkog inkubatora.

II

U smislu ovog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 • „poduzetnici“ su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva sukladno pozitivnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva;
 • „poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja“ su postojeći poduzetnici upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine od dana podnošenja prijave na javni poziv;
 • Razvojni centar“ je Razvojni centar Ličko – senjske županije koji je Ličko-senjska županija osnovala kao poduzetničku potpornu instituciju. Razvojni centar upravlja radom inkubatora/akceleratora;
 • „virtualni stanari“ su poduzetnici koji s Razvojnim centrom imaju zaključen ugovor o korištenju programa virtualne inkubacije.

 

PAKET USLUGA ZA KORISNIKE PROGRAMA VIRTUALNE INKUBACIJE

III

Stanarima virtualne inkubacije pripada sljedeći paket usluga:

–         Usluge registracije na adresi inkubatora/akceleratora

–         Virtualno promidžbeni prostor

–         Pravno na korištenje multifunkcionalne dvorane maksimalno 1 sat mjesečno uz  prethodnu najavu i korištenje sobe za sastanke uz prethodnu najavu i prema rasporedu koji odredi Razvojni centar maksimalno 2 sata mjesečno.

 

Potporne usluge inkubatora/akceleratora koje obuhvaćaju:

 • Umrežavanje i pronalazak poslovnih partnera i vanjskih ulagača;
 • Stručna pomoć pri vođenju i upravljanju uredskim poduhvatom u prvim godinama poslovanja (za poduzetnike početnike);
 • Stručna pomoć pri razradi strateškog plana rasta i razvoja poslovanja (za poduzetnike u fazi rasta i razvoja);
 • Stručna pomoć pri pronalaženju izvora financiranja;
 • Web prostor za promidžbu stanara na internetskoj stranici Razvojnog centra;
 • Edukacije i radionice za korisnike inkubatora i vanjske korisnike (osnove poduzetništva, knjigovodstvo, nabava, prodaja, marketing, financije…);
 • Edukacije i radionice za poljoprivredne proizvođače o procesu prerade voća i meda (kao preduvjet za korištenje postrojenja i po potrebi);
 • Organiziranje mreže vanjskih usluga za korisnike (marketing, knjigovodstvo, …) i njena koordinacija;
 • Mentorstvo – određivanje konkretnih razvojnih potreba/pitanja poduzeća (u i izvan Centra – na zahtjev) koje bi se moglo riješiti mentorstvom, pronalazak odgovarajućeg mentora među poslovnom zajednicom, zaposlenicima PPI-a ili drugih institucija te spajanje poduzeća i mentora, razvoj programa mentorstva za poduzeće s ciljevima koji se trebaju postići do kraja razdoblja mentoriranja te aktivnostima mentoriranja (učestalost sastanaka s mentorom, radnje koje se trebaju poduzeti, koraci i dr.);
 • Ostale usluge u skladu s Programom rada inkubatora/akceleratora.

 

ULAZAK U PROGRAM VIRTUALNE INKUBACIJE

 

Prihvatljivi prijavitelji za program virtualne inkubacije

 

IV

Za ulazak u program virtualne inkubacije mogu se prijaviti poduzetnici početnici i poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja koji nemaju potrebu za fizičkim prostorom u inkubatoru/akceleratoru.

Neprihvatljivi prijavitelji za program virtualne inkubacije

V

Neprihvatljivi prijavitelji su osobe koje ne udovoljavaju uvjetima iz točke IV ovog poziva.

Neprihvatljivi prijavitelji su i oni poduzetnici koji udovoljavaju uvjetima iz točke  IV ovog poziva, ali:

 • se nalaze u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili postupku likvidacije;
 • koji imaju nepodmirene financijske obveze s osnova javnih davanja i/ili prema Ličko – senjskoj županiji i/ili Razvojnom centru;
 • su prethodno imali sklopljen ugovor s Razvojnim centrom, a koji je bio raskinut njihovom krivnjom.

 

Prijave

VI

Prijave za ulazak u program virtualne inkubacije se podnose na prijavnom obrascu dostupnom putem poveznice, elektroničkim putem na elektroničku adresu razvojni.centar@licko-senjska.hr .

Uz ispunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti:

– Potvrdu Porezne uprave o stanju duga;

– Potvrdu Ličko-senjske županije o izvršenim financijskim obvezama;

Prijavni obrazac mora biti potpisan o strane osobe ovlaštene zastupanje podnositelja prijave.

Prijave pregledava Razvojni centar prema redoslijedu zaprimanja.

O prijavama odlučuje Razvojni centar, a donesena odluka je konačna.

Po pozitivnoj odluci pozvat će se podnositelj prijave na sklapanje ugovora o korištenju programa virtualne inkubacije.

 

Pretprijave- podrška prilikom osnivanja gospodarskog subjekta

VII

Ako poslovni subjekt nije osnovan pretprijavu za ulazak u program virtualne inkubacije može podnijeti osoba koja namjerava osnovati poslovni subjekt.

Pretprijave se podnose na pretprijavnom obrascu dostupnom putem poveznice, elektroničkim putem na elektroničku adresu razvojni.centar@licko-senjska.hr .

O pretprijavama odlučuje Razvojni centar, a donesena odluka je konačna.

VIII

Po donesenoj pozitivnoj odluci, podnositelju pretprijave se daje odobrenje da na adresi Razvojnog centra registrira sjedište novog poslovnog subjekta.

U daljnjem roku od 30 (trideset) dana novi poslovni subjekt dužan je obavijestiti Razvojni centar o svojoj registraciji čime se postupak prijave smatra dovršenim.

Odluku o ulasku u program virtualne inkubacije donosi Razvojni centar. Odluka je konačna.

Razvojni centar pozvat će novoosnovani poslovni subjekt na sklapanje ugovora o korištenju programa virtualne inkubacije u roku od 10 (deset) radnih dana.

Ako Razvojni centar ne zaprimi u naprijed navedenom roku obavijest o registraciji poslovnog subjekta ili poslovni subjekt u dodijeljenom mu roku ne sklopi ugovor o korištenju programa virtualne inkubacije, isti će biti dužan izbrisati adresu sjedišta iz odgovarajućeg registra, odnosno upisnika u roku od 15 (petnaest) dana od poziva Razvojnog centra.

 

Nepotpune i nerazumljive prijave/pretprijave

IX

Podnositelja pravodobno pristigle prijave/pretprijave koja je nerazumljiva ili nepotpuna pozvat će se da u roku od 5 (pet) radnih dana dostavi dopunu ili ispravak podnesene prijave.

Ako podnositelj prijave/pretprijave dostavi dopunu ili ispravak prijave/pretprijave u roku iz točke 13.4.1. ovog Pravilnika, smatrat će se da je ista podnesena onda kada je podnesena prvi put.

Ako podnositelj prijave/pretprijave ne dostavi dopunu ili ispravak prijave/pretprijave u roku iz podtočke 13.4.1. ovog Pravilnika sukladno pozivu, smatrat će se da je odustao od prijave/pretprijave.

 

Rok prijave/pretprijave

X

Razvojni centar primat će prijave/pretprijave po ovom javnom pozivu do popunjenja kapaciteta od 200 virtualnih stanara.

UGOVOR O KORIŠTENJU PROGRAMA VIRTUALNE INKUBACIJE

XI

Na temelju odluke Razvojnog centra sklapa se Ugovor o korištenju programa virutalne inkubacije između podnositelja prijave i Razvojnog centra (dalje u tekstu: ugovor).

Ugovor se sklapa na rok od 1 (jedne) godine.

Virtualni stanar koji želi produžiti ugovor dužan je podnijeti zahtjev za produženje najkasnije  30 (trideset) dana prije isteka ugovora.

Virtualnom stanaru koji ne izvršava uredno svoje obveze ugovor se neće produžiti.

 

Prava iz ugovora:

XII

Sklapanjem ugovora stanar dobiva pravo korištenja paketa usluga iz točke III. pvog poziva.

 

Obveze iz ugovora:

XIII

Virtualni stanari dužni su:

 • Sudjelovati u medijskom praćenju aktivnosti Razvojnog centra po njegovom pozivu;
 • U svojim javnim nastupima i medijskim objavama o poslovanju bez iznimke naglasiti da je virtualni korisnik inkubatora/akceleratora Ličko – senjske županije;
 • Istaknuti na svojoj internetskoj stranici da je virutalni korisnik inkubatora/akceleratora uz logotip Razvojnog centra i Ličko-senjske županije;

 

Trajanje ugovora

XIV

Ugovor o korištenju programa virtualne inkubacije sklapa se na razdoblje od 1 (jedne) godine uz mogućnost njegova produženja do ukupno 5 (pet) godina trajanja.

Virtualni stanar koji želi produžiti ugovor dužan je podnijeti zahtjev za produženje najkasnije  30 (trideset) dana prije isteka ugovora.

Virtualni stanar koji ne izvršava uredno svoje obveze ugovor se neće produžiti.

 

Ostale odredbe ugovora

XV

Ugovorom će se detaljno definirati prava, obveze kao i razlozi za prestanak ugovora.

 

OSTALE ODREDBE

XVI

Na uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom pozivu primjenjuju se odredbe ugovora o korištenju programa inkubacije/akceleracije, Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice, Kućnog reda inkubatora/akceleratora od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice te primjenjivih propisa.

 

XXVII

Sve dodatne informacije u vezi s ovim pozivom te dokumentacijom za podnošenje  prijave mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7:00 – 15:00 sati na telefonski broj 053 658 240 ili putem e-maila razvojni.centar@licko-senjska.hr

 

U Gospiću 15.10.2021

 

KLASA: 023-01/21-01/04

URBROJ: 2125/92-01-21-15

Ravnatelj

 

OBRASCI: 

6. Prijavni obrazac – virtualna inkubacija- otključan

7. Pretprijavni obrazac – virtualna inkubacija- otključan

1. Pravilnik o radu inkubatora-akceleratora

10. Kućni red

12. Cjenik usluga i potpornih usluga inkubatora-akclereratora_scan

Comments are disabled.