JAVNI POZIV za najam ureda poduzetničkim potpornim institucijama


Na temelju Pravilnika o radu o radu inkubatora/akceleratora Ličko senjske županije (KLASA: 023-01/21-01/04 URBROJ: 2125/92-01-21-09) od dana 12.10.2021 i Zaključka o davanju suglasnosti na javni poziv za najam ureda poduzetničkim potpornim institucijama godine (KLASA: 023-01/21-01/06, URBROJ: 2125/92-01-21-11) od dana 12.11.2021 Razvojni centar Ličko-senjske županije  dana 15.11.2021 godine objavljuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za najam ureda poduzetničkim potpornim institucijama

 

 

UVODNE ODREDBE

I

Predmet javnoga poziva je najam ureda poduzetničkim potpornim institucijama.

II

U smislu ovog javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

 • „poduzetnička potporna institucija“ je bilo koja institucija bez obzira na pravnu formu a pruža različiti set usluga poduzetnicima kroz edukaciju, savjetovanje, potporu idr. na dokaziv način (upisan u odgovarajući registar, definirane usluge statutom ili drugim aktom, dokazivim potpornim uslugama poduzetnicima)
 • Razvojni centar“ je Razvojni centar Ličko – senjske županije koji je Ličko-senjska županija osnovala kao poduzetničku potpornu instituciju. Razvojni centar upravlja radom inkubatora/akceleratora.
 • „stanari“ su pravne i fizičke osobe koji s Razvojnim centrom imaju zaključen ugovor o korištenju programa inkubacije / akceleracije ili najma;

Usluge najma uredskog prostora

III

Ovim javnim pozivom popunjavaju se uredski prostori prema Popisu uredskih prostora koji je priložen ovom javnom pozivu i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Razgledavanje poslovnih prostora na licu mjesta omogućit će se svim zainteresiranim ovlaštenim osobama ispred prihvatljivog prijavitelja za vrijeme trajanja natječaja s obaveznom najavom putem maila te potvrdom termina obilaska putem  E-mail. 

IV

Uredski prostori iz točke IV javnog poziva daju se u najam za potrebe sjedišta i obavljanja  registrirane djelatnosti podnositelja prijave koju isti navede u prijavnom obrascu iz točke XI podtočke 1. ovog javnog poziva.

V

Uredski prostor preuzima se u posjed u viđenom stanju.

Za preinake uredskog prostora ili bilo koje radove u prostoru mora se ishodovati prethodna pisana suglasnost Razvojnog centra, s time da za eventualne preinake prostora i njegove poboljšanje stanar nema pravo na povrat troškova ulaganja.

VI

Uredski prostori iz točke IV ovog javnog poziva ili dijelovi tih poslovnih prostora ne mogu se davati na korištenje trećim osobama.

 Usluge korištenja zajedničkih prostorija

VII

Usluge korištenja zajedničkih prostorija obuhvaćaju:

 • pravo na korištenje zajedničkih prostorija: hodnika na II. katu, WC-a na II. katu u skladu s njihovom namjenom
 • pravo na korištenje sobe za sastanke površine 38,08 m2 na II. katu
 • pravo korištenja multifunkcijske dvorane površine 78,23 m2 kapaciteta cca. 60 osoba za prezentacije i slična događanja na kojima je prisutno više ljudi, uz prethodnu najavu i odobrenje Razvojnog centra. Multifunkcijska dvorana opremljena je projektorom, platnom i prijenosnim računalom za potrebe prezentacija.
 • pravo na korištenje zajedničkih prostorija: kuhinje u skladu s njihovom namjenom na I. katu Razvojnog centra Ličko-senjske županije

CIJENA USLUGA INKUBATORA/AKCELERATORA

VIII

Cijena najma za stanare koji s Razvojnim centrom sklope ugovor sastoji se od cijene najma uredskog prostora temeljem važećeg cjenika, a plaća se na račun Razvojnog centra Ličko – senjske županije na temelju ispostavljenog računa i u roku koji je u njemu određen.

Na cijenu iz podtočke 1. ove točke obračunava se porez na dodanu vrijednost prema važećim propisima.

Uredski prostor je opremljen uz mogućnost besplatnog pristupa internetu.

U cijenu nije uključeno čišćenje i održavanje poslovnih prostora iz priloga 1. te zajedničkih prostorija iz točke VII podtočka 1. i 2.

U cijenu nije uključen fiksni telefon, s time da postojeću mrežu i infrastrukturu stanar može koristiti uz sklapanje vlastitog ugovora s tele operaterom.

POSTUPAK PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prihvatljivi prijavitelji i neprihvatljivi prijavitelji

IX

Prihvatljivi prijavitelji su poduzetničke potporne institucije

 

Neprihvatljivi prijavitelji su osobe koje ne spadaju u kategoriju  iz točke IX ovog javnog poziva.

X

Jednom prijavitelju može se dodijelili najviše 8 ureda tokom ovog poziva. U slučaju potrebe za dodatnim prostorom sklopit će se aneks ugovora bez raspisivanja novog javnog poziva.

POSTUPAK PRIJAVE

Poziv je otvoren od 15.11.2021. zaključno s  23.11.2021 u zatvorenim omotnicama osobno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe, na adresu:

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Pazariška ulica 36

53 000 Gospić

s naznakom:

„Javni poziv  za najam ureda poduzetničkim potpornim institucijama – NE OTVARAJ!“

 

            Na omotnici je potrebno naznačiti podatke o podnositelju prijave, i to: naziv i adresu podnositelja prijave.

 

XI

Prijave se podnose u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu na prijavnom obrascu koji se može preuzeti putem poveznice.

Prijavnom obrascu iz podtočke 1. ove točke obvezno se prilaže:

– Preslika izvoda iz sudskog/obrtnog/strukovnog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan podnositelj prijave;

– Potvrda Ličko-senjske županije o izvršenim financijskim obvezama;

XII

Prijavni obrazac mora biti ispunjen i potpisan od strane odgovorne osobe podnositelja prijave.

Razvojni centar Ličko – senjske županije ima pravo od nadležnih tijela provjeriti vjerodostojnost i istinitost podataka navedenih u dostavljenim ispravama te u slučaju potrebe zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije.

XIII

Pristigle prijave otvara, pregledava Razvojni centar.

Nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Podnositelja pravodobno pristigle prijave koja je nerazumljiva ili nepotpuna pozvat će se da u roku od 5 (pet) radnih dana dostavi dopunu ili ispravak podnesene prijave.

Ako podnositelj prijave dostavi dopunu ili ispravak prijave u roku iz podtočke 3. ove točke javnog poziva, smatrat će se da je prijava podnesena onda kada je podnesena prvi put.

Ako podnositelj prijave ne dostavi dopunu ili ispravak prijave u roku iz podtočke 3. ove točke javnog poziva, njegova prijave neće se razmatrati.

XIV

Odluku o ulasku poduzetničke potporne institucije donosi Razvojni centar u skladu s predmetom poziva.

Odluka Razvojnog centra javnog poziva je konačna.

Sklapanje ugovora

XV

Na temelju odluke Razvojnog centra iz točke XIV javnog poziva  sklopit će se ugovor o najmu između Razvojnog centra i podnositelja prijave.

Razvojni centar poziva podnositelje prijave na sklapanje ugovora prema redoslijedu utvrđenom u ljestvici poretka uz dodjeljivanje roka od 15 (petnaest) radnih dana za sklapanje ugovora.

Podnositelj prijave koji u roku iz podtočke 2. ove točke javnog poziva ne sklopi ugovor, gubi pravo na sklapanje ugovora, nakon čega Razvojni centar poziva sljedećeg podnositelja prijave prema ljestvici poretka.

Ugovor mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku te sadržavati ovršnu klauzulu radi ostvarenja činidbe na iseljenje i naplate potraživanja iz ugovora.

Troškove potvrde (solemnizacije) ugovora, kao i potvrde (solemnizacije) bjanko zadužnice snosi podnositelj prijave ako se ista zatraži.

XVI

Ugovorom iz točke XVIII i XIX detaljno se utvrđuju prava i obveze ugovornih strana kao i razlozi za prestanak ugovora.

 

Osnovna prava iz ugovora

XVII

U programu stanar ima pravo na paket usluga iz točke III – VII javnog poziva.

Osnovne obveze iz ugovora

XVIII

Na temelju ugovora stanar je dužan:

 • uredno plaćati cijenu sukladno točki X ovog javnog poziva;
 • Koristiti uredski prostor inkubatora/akceleratora za obavljanje registrirane djelatnosti i sukladno ugovorenoj namjeni;
 • Pružati usluge poduzetnicima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Ličko-senjske županije
 • Upoznati se sa svim aktima vezanim za rad inkubatora/akceleratora te posebno poštivati Kućni red i druga pravila inkubatora/akceleratora;
 • Sudjelovati u medijskom praćenju aktivnosti Razvojnog centra po njegovom pozivu;
 • U svojim javnim nastupima i medijskim objavama o poslovanju bez iznimke naglasiti da je korisnik inkubatora/akceleratora Ličko – senjske županije;
 • Istaknuti na svojoj internetskoj stranici da je korisnik inkubatora/akceleratora uz logotip Razvojnog centra i Ličko-senjske županije;

Stanaru koji ne izvršava ugovorene obveze Razvojni centar ima pravo otkazati ugovor.

Trajanje ugovora

XIX

Ugovor se sklapa na razdoblje od tri (3) godine uz mogućnost njegovog produženja. Stanar koji želi produžiti ugovor dužan je podnijeti zahtjev za produženje najkasnije 30 (trideset) dana prije isteka ugovora.

 Stanaru koji ne izvršava uredno svoje obveze može se jednokratno raskinuti ugovor od strane Razvojnog centra Ličko-senjske županije.

 OSTALE ODREDBE

XX

Na uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom javnom pozivu primjenjuju se odredbe ugovora o najmu, Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2021 dostupnog pute, Kućnog reda inkubatora/akceleratora od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice te primjenjivih propisa

 

XXI

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje  prijave mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7:00 – 15:00 sati na telefonski broj 053 658 240 ili putem e-maila razvojni.centar@licko-senjska-hr

U Gospiću 15.11.2021

KLASA: 023-01/21-01/06

URBROJ: 2125/92-01-21-14

Ravnatelj

 

___________________

Prilog 1

Popis uredskih prostora

Broj prostora Ukupna neto površina u m2 Namjena
P1 18,77 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P2 18,78 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P3 18,81 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P4 18,45 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P5 16,85 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P6 13,77 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P7 27,89 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P8 13,77 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju
P9 13,77 Uredski prostor za poduzetničku potpornu instituciju

OBRAZAC PRIJAVE 

Novosti

Comments are disabled.