OTVORENI TRAJNI POZIV za najam spremišta i hladnjača u Razvojnom centru Ličko-senjske županije


Na temelju točke 19.1. Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije (KLASA: 023-01/21-01/04, URBROJ: 2125/92-01-21-10) od dana 12.10.2021 godine Razvojni centar Ličko-senjske županije  dana 19.11.2021  godine objavljuje sljedeći 

OTVORENI TRAJNI POZIV

za najam spremišta i hladnjača u Razvojnom centru Ličko-senjske županije

 UVODNE ODREDBE

I

Predmet Otvorenog poziva je najam spremišta i hladnjača u Razvojnom centru Ličko-senjske županije za gospodarske subjekte koji nisu korisnici programa Razvojnog centra Ličko-senjske županije.

II

U smislu ovog javnog poziva definiraju se sljedeći pojmovi:

  • „poduzetnici“ su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva sukladno pozitivnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva;
  • „poduzetnici u kasnijoj fazi rasta i razvoja“ su postojeći poduzetnici upisani u odgovarajući registar u razdoblju dužem od tri godine od dana podnošenja prijave na javni poziv;
  • Razvojni centar“ je Razvojni centar Ličko – senjske županije koji je Ličko-senjska županija osnovala kao poduzetničku potpornu instituciju. Razvojni centar upravlja radom inkubatora/akceleratora.
  • „stanari“ su poduzetnici koji s Razvojnim centrom imaju zaključen ugovor o korištenju programa inkubacije / akceleracije
  • „vanjski korisnici“ su poduzetnici koji s Razvojnim centrom nemaju zaključen ugovor o korištenju programa inkubacije / akceleracije 

Usluge najma uredskog prostora

III

            Ovim javnim pozivom popunjavaju se spremišta i kapaciteti hladnjače na mjesečnoj razini. Popis dostupnih spremišta i hladnjača ažurirat će se na web stranicama www.rc.licko-senjske.hr u prilogu I.

Razgledavanje prostora na licu mjesta omogućit će se svim zainteresiranim osobama s obaveznom najavom putem maila te potvrdom termina obilaska. E-mail razvojni.centar@licko-senjska.hr.

IV

Prostori iz točke III javnog poziva daju se u najam na mjesečnoj razini, s mogućnošću produženja ovisno o raspoloživim kapacitetima.

Prostor se preuzima u posjed u viđenom stanju.

Za preinake prostora ili bilo koje radove u prostoru mora se ishodovati prethodna pisana suglasnost Razvojnog centra, s time da za eventualne preinake prostora i njegove poboljšanje korisnik nema pravo na povrat troškova ulaganja.

V

Prostori iz točke III ovog javnog poziva ili dijelovi tih poslovnih prostora ne mogu se davati na korištenje trećim osobama. 

CIJENA USLUGA INKUBATORA/AKCELERATORA

VI

Cijena za poduzetnike koji s Razvojnim centrom sklope ugovor primjenjuju se cijene iz  važećeg cjenika, a plaća se na račun Razvojnog centra Ličko – senjske županije na temelju ispostavljenog računa i u roku koji je u njemu određen.

Na cijenu iz podtočke 1. Ove točke obračunava se porez na dodanu vrijednost prema važećim propisima.

POSTUPAK PRIJAVE NA JAVNI POZIV

VII

U inkubator/akcelerator Ličko – senjske županije primit će se broj poduzetnika do popunjena kapaciteta.

Svaki prostor na Popisu spremišta i hladnjača može se iznajmiti više vanjskih korisnika. Prednost dodatnih kapaciteta imaju korisnici programa Razvojnog centra Ličko-senjske županije.

POSTUPAK PRIJAVE

VIII

            Poziv je trajno otvoren od 19.11.2021.  tj. do popunjena kapaciteta. Prijave se podnose u pisanom obliku putem emaila tj. Iskazom interesa. Email adresa je razvojni.centar@licko-senjska.hr

 

IX

Prijave se podnose u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Razvojni centar Ličko – senjske županije ima pravo u slučaju potrebe zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije.

X

Pristigle prijave pregledava Razvojni centar.

Prijave će se pregledavati jednom tjedno ili po potrebi češće. U slučaju obrade više prijava u tjednu a u nedostatku poslovnih prostora isti će se prvo ponuditi korisnicima koji koriste programe Razvojnog centra Ličko-senjske županije pa tek onda vanjskim korisnicima prema redoslijedu prijave.

UGOVOR O KORIŠTENJU 

Sklapanje ugovora

XI

Na temelju odluke Razvojnog centra iz točke X javnog poziva  sklopit će se ugovor o najmu (dalje u tekstu: ugovor) između Razvojnog centra i podnositelja prijave.

XII

Ugovorom se utvrđuju prava i obveze ugovornih strana kao i razlozi za prestanak ugovora.

Osnovne obveze iz ugovora

XIII

Na temelju ugovora stanar je dužan:

  • uredno plaćati cijenu sukladno točki VI ovog javnog poziva;
  • Koristiti prostor inkubatora/akceleratora za obavljanje registrirane djelatnosti i sukladno ugovorenoj namjeni;
  • Upoznati se sa svim aktima vezanim za rad inkubatora/akceleratora te posebno poštivati Kućni red i druga pravila inkubatora/akceleratora;
  • Uredno obavještavati Razvojni centar o svakoj promjeni

Stanaru koji ne izvršava ugovorene obveze Razvojni centar ima pravo otkazati ugovor.

Trajanje ugovora

XIV

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme s mjesečnim planom korištenja spremišta i hladnjača a ovisno o raspoloživim kapacitetima,.

Stanaru koji ne izvršava uredno svoje obveze ugovor se neće produžiti.

OSTALE ODREDBE

XV

Na uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom javnom pozivu primjenjuju se odredbe ugovora o korištenju programa inkubacije/akceleracije, Pravilnika o radu inkubatora/akceleratora Ličko-senjske županije od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice, Kućnog reda inkubatora/akceleratora od dana 12.10.2021 dostupnog putem poveznice te primjenjivih propisa. 

XVI

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom te dokumentacijom za podnošenje  prijave mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7:00 – 15:00 sati na telefonski broj 053 658 240 ili putem e-maila razvojni.centar@licko-senjska-hr

 

U Gospiću 19.11.2021

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2125/92-01-21-01

 

Ravnatelj

 

___________________

 

 

Prilog 1

 

Popis spremišta i hladnjača inkubatora/akceleratora

 

 

Broj prostora Ukupna neto površina u m2 Namjena Stanje 19.11.2021
S1 5,44 spremište transportne ambalaže Dostupno 100%
S2 7,23 spremište pakiranog meda

spremište ambalaže

       Dostupno 100%
S3 4,38 spremište čistih posuđa za med

 

 Dostupno 100%
S4 10,47 spremište meda         Dostupno 100%
S5 4,69 spremište pomoćnog materijala

 

 Dostupno 100%
S6 14,62 spremište gotovih želiranih proizvoda

 

 Dostupno 100%
S7 7,37 spremište ambalaže       Zauzeto
S8 9,53 spremište ambalaže        Dostupno 70%
S9 8,80 spremište upakiranih sušenih proizvoda

 

       Dostupno 100%
S10 10,55 spremište sušene šljive       Dostupno 100%
H1 18,35 Hladnjača (max -20 stupnjeva)       Dostupno 100%
H2 18,12 Hladnjača (max -20 stupnjeva)      Dostupno 100%
H3 10,33 Hladnjača (max -20 stupnjeva)      Dostupno 85% isključivo -15 do-20 režim
H4 10,33 Hladnjača (max -20 stupnjeva)      Dostupno 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are disabled.