JAVNI NATJEČAJ za Viši/a stručni/a suradnik/ca tehnolog/ica proizvodnje Razvojni Centar Ličko-senjske županije – ZAMJENA


 

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (,„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 217/19), članka 8. Odluke o osnivanju Razvojnog centra Ličko-senjske županije (,,Županijski glasnik” broj 6/21) te članka 12. Statuta Razvojnog centra Ličko-senjske županije (,,Županijski glasnik” broj) Upravno vijeće Razvojnog centra Ličko-senjske županije raspisuje i Odluke upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za Viši/a stručni/a suradnik/ca tehnolog/ica proizvodnje (KLASA: 023/01/24-01/01 URBROJ: 2125/92-01-24-04)

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određno puno radno vrijeme Viši/a stručni/a suradnik/ca tehnolog/ica proizvodnje – zamjena za bolovanje/porodiljni/rodiljini

Uvjeti:

 1. Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski i diplomski stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih područja znanosti
 2. Najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci
 3. aktivno znanje engleskog jezika
 4. poznavanje rada na računalu
 5. hrvatsko državljanstvo

 

 

Uz pismenu prijavu kandidati/ kandidatkinje trebaju priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 2. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 3. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 4. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 5. životopis na hrvatskom jeziku (u Europass formatu).
 6. program rada poluindustrijskog postrojena u Razvojnom centru Ličko-senjske županije (min 2 stranice A4)

 

 

 

 

 

Opis poslova:

 • Održava funkcionalnost Poluindustrijsko postrojenje za preradu voća sušenjem, Poluindustrijsko postrojenje za preradu voća u želirane proizvode, Poluindustrijsko postrojenje za punjenje i preradu meda, Laboratorij za fizikalne analize, Spremišta i rashladne komore te Prostorije povezane s proizvodnjom i promocijom (u daljnjem tekstu: poluindustrijska postrojenja i prateći sadržaj),
 • Educira korisnike prije korištenja poluindustrijskih postrojenja i pratećeg sadržaja
 • Nadzire korisnike tijekom korištenja poluindustrijskih postrojenja i pratećeg sadržaja
 • Savjetuje korisnike o važećim pravilnicima i zakonskim odredbama iz dome prehrambene industrije
 • Pomaže korisnicima u deklariranju, odabiru pakiranja i logističko-distributivnim poslovima
 • Osigurava potrebne standarde kvalitete u proizvodnji i skladištenju u sklopu poluindustrijskih postrojenja i pratećeg sadržaja
 • Sudjeluje u pripremi i provedbi nabave nove opreme za potrebe poluindustrijskih postrojenja i pratećeg sadržaja
 • Obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka odnosno poslove po nalogu ravnatelja i voditelja Odsjeka.

 

Probni rok od 1 mjeseca od dana ostvarenja radnog odnosa. Detalje o plaći i pravima radnika može se pronaći na službenim stranicama www.rc.licko-senjska.hr . Zaposlenje je na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja/porodiljnog/roditeljnog. Radni odnos prestaje danom povratka radnika zaposlenog na neodređeno radno vrijeme tražene pozicije.

 

Prijave se podnose u roku od osam dana od dana objave ovog natječaja na web stranici Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, isključivo poštom na adresu:

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Pazariška ulica 36

53000 Gospić

,,NE OTVARATI – ZA NATJEČAJ”

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti izvješteni u roku od 30 dana po isteku roka natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola ( članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08 i 69/17).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102., stavaka 1. – 3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17 i 98/19),  članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Ravnatelj utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje poziv na razgovor (intervju). Detalji o intervju i provjeri specijaliziranih vještina i znanja će biti točno naznačeni u pozivu na razgovor.

Ravnatelj će utvrditi povjerenstvo od min 3 člana koja će donesti prijedlog za odabir najadekvatnijeg kandidata/kandidatkinju.

Detalji o vremenu održavanja razgovora bit će dostavljeni svim kandidatima koji ispunjavaju tražene uvjete elektroničkom poštom na adresu navedenu u zamolbi/životopisu.

Ako se na natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju uvjete istog ili ne zadovolje provjeru stručnih sposobnosti, kao i zbog drugih nepredvidivih okolnosti, Ustanova zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Ustanove kao i putem e-maila u roku od najviše 15 dana od donošenja odluke o odabiru.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

KLASA: 023-01/24-01/01

URBROJ: 2125/92-01-24-04

 

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Ravnatelj

Comments are disabled.