Javni natječaj za ravnatelja RCa

_

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (,„Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 217/19), članka 8. Odluke o osnivanju Razvojnog centra Ličko-senjske županije (,,Županijski glasnik” broj 6/21) te članka 12. Statuta Razvojnog centra Ličko-senjske županije, Upravno vijeće Razvojnog centra Ličko-senjske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice (m/ž)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, ekonomske, pravne ili poljoprivredne struke
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • hrvatsko državljanstvo

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a

Uz pismenu prijavu kandidati/ kandidatkinje trebaju priložiti:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 2. dokaz o ostvarenom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 3. dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 4. uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 5. životopis na hrvatskom jeziku (u Europass formatu).

 

Opis poslova:

 • predstavlja i zastupa Ustanovu,
 • organizira i vodi rad i poslovanje Ustanove sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Razvojnog centra,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Razvojnog centra,
 • zastupa Razvojni centar u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima,
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
 • donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina ili druge imovine u vlasništvu Razvojnog centra te sklapanju drugih pravnih poslova čija je pojedinačna vrijednost do 200.000,00 kn (dvjestotisuća kuna), a iznad 300.000,00 (tristotisuća kuna) uz suglasnost Župana odnosno Županijske skupštine, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi vezano uz raspolaganje imovinom,
 • odgovara za zakonitost rada i poslovanje Razvojnog centra,
 • daje pisanu punomoć, u okviru svojih ovlaštenja, drugoj osobi za zastupanje Razvojnog centra u pravnom prometu,
 • provodi odluke Upravnog vijeća,
 • obavlja i druge poslove.

Javni natječaj za ravnatelja RCa – PREUZMI DOKUMENT